TÀI LIỆU VỀ CHÚNG TÔI

TÀI LIỆU VỀ CHÚNG TÔI

TÀI LIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Ngày đăng: 24/08/2022

Chúng tôi đã và đang thực hiện và duy trì ổn định nhiều công trình xử lý nước thải cho các khu công nghiệp, nước thải dệt nhuộm, nước thải thủy sản, nước thải bao bì giấy, nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư, nhà hàng, khách sạn,… Tài liệu dưới đây mô tả khái quát những hoạt động của chúng tôi - MÔI TRƯỜNG ĐỨC TÀI

 Chúng tôi đã và đang thực hiện và duy trì ổn định nhiều công trình xử lý nước thải cho các khu công nghiệp, nước thải dệt nhuộm, nước thải thủy sản, nước thải bao bì giấy, nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư, nhà hàng, khách sạn,...

Tài liệu dưới đây mô tả khái quát những hoạt động của chúng tôi - MÔI TRƯỜNG ĐỨC TÀI.