LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

Ngày đăng: 24/08/2022

Luật bảo vệ môi trường năm 2020 số 72/2020/QH14 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Chi tiết tại đây:

luat-bao-ve-moi-truong-2020